بخش های گواهی نامه

معیار ها

 • ساخته شدن محصول به صورت دستی و یا ماشینی توسط زنان افغانستان مهمترین معیار استفاده از این علامت تجارتی می باشد.
 • شرکت ارایه خدمات و تولید کالا که متقاضی استفاده از این علامت هستند، باید توسط زنان اداره شوند و یا ۵۱ فیصد سهم شرکت مربود زنان باشد.
 • نکته: در صورت موفق بودن شرکت و با کیفیت بودن تولیدت آن، فیصدی سهم کمتر از ۵۱ فیصد نیز پذیرفته می شود. این موضوع با توافق اعضای کمیته اهدای علامت تجارتی ساخت زنان افغان امکان پذیر خواهد بود.
 • غیر از ملکیت برخی شرایط کار از قبیل:
 • فراهم آوری شرایط کاری مناسب برای کارمندان زن
 • فراهم آوری محیط کاری مناسب برای زنان
 • فراهم آوری معاش/مزد مناسب برای کار زنان، نیز باید مورد توجه قرار گیرد و شرکت متقاضی با این موضوعات اهمیت کافی قایل باشد.
 • کیفیت تولیدات و خدمات شرکت ها باید با معیاری و استندرد باشد .
 • در صورت نیاز، نظر به کالاهای مختلف، تصدیق اداره انسا و یا سازمان های بین المللی استندرد مانند ISO الزامی می باشد.
 • در صورتیکه ملکیت تشبث به عهده یک مرد باشد، شرکت در صورت داشتن ۶۰ فیصد کارمند زن می تواند از این علامت استفاده نماید.
 • بسته بندی محصولات باید از کیفیت عالی مانند نوعیت بسته بندی، چاپ معلومات، رنگ و کیفیت چاپ  برخوردار باشد.
 • لیبل و نوشته های چاپ شده در بسته بندی باید به معیاری و استندرد باشد.

مواد غذایی و مواد خام استفاده شده در تولیدات باید صحی و با کیفیت باشند.

گواهی نامه

 1. هر شرکت که معیارهای ذکر شده را دارا باشد، می تواند فورم درخواستی (ضمیمه اول سند) که در ویب سایت وزارت صنایع و تجارت و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان موجود است را دریافت نموده و سپس به صورت درست و با اطلاعات دقیق آن را خانه پوری نموده و به اتاق تجارت و صنایع زنان تحویل می دهد.
 2. متقاضی می باید تمام اسناد مورد نیاز از قبیل اصل تذکره، کاپی تذکره، اصل جواز تشبث، کاپی جواز تشبث، تصفیه مالیاتی، پروفایل شرکت، اساسنامه شرکت، بیوگرافی و ۶ قطعه عکس را در زمان تسلیم نمودن فورم تقاضا به همراه داشته باشد. قابل ذکر است به تولیدات غیر افغانی لوگو و گواهینامه ارایه نمی گردد.
 3. در صورتیکه که شرکت متقاضی تولیدی می باشد، می بایست چند نمونه از تولیدات خویش را نیز به همراه داشته باشد.
 • نکته: شرکت های ارایه کننده خدمات نیز می توانند برای دریافت این علامت درخواست دهند اما کیفیت خدمات انان توسط تیم مربوطه بررسی و تایید می گردد.
 1. اتاق تجارت و صنایع زنان، تمام اسناد دریافتی را بررسی نموده و در صورت تکمیل بودن آن را به کمیته سه جانبه که متشکل از اتاق تجارت و صنایع زنان، وزارت صنعت و تجارت و یک عضو مرتبط به سکتور، ماهانه ارجاع می نماید. در صورت تکمیل نبودن اسناد، با متقاضی تماس گرفته می شود تا اسناد خویش را تکمیل نماید.
 2. کمیته سه جانبه شامل، اتاق تجارت زنان، وزارت تجارت و هربار یک اداره مرتبط به سکتور ها و بی طرف به اساس زمان بندی جلسات، اسناد و تولیدات مواصلت شده را بررسی می نمایند.
 3. در صورت واجد الشرایط بودن شرکت های متقاضی، کمیته سه جانبه، تاریخی را جهت بررسی شرکت مذکرو بازدید از آن تنظیم می نماید.
 4. در صورت عدم واجد الشرایط بودن، موضوع را به صورت کتبی و با درج دلیل منطقی به شرکت متقاضی اطلاع خواهد داد.
 5. جهت بررسی شرکت ها یک فورم (چک لست- ضمیمه دوم) توسط کمیته سه جانبه، استفاده گردیده و در ختم بررسی ها اعضای کمیته صحت بودن آن را تایید و امضاء مینمایند.
 6. در صورت واجد الشرایط بودن شرکت متقاضی طی یک مکتوب که توسط هر سه نهاد امضاء می گردد، به شرکت اطلاع داده می شود.
 7. شرکت متقاضی، هزینه علامت تجارتی که ۵۰۰ افغانی میباشد، را به بانک تحویل داده و رسید بانکی را به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تسلیم می نماید.
 8. رسید بانکی در دوسیه شرکت نگهداری شده و در ختم یک سال، شرکت موظف به تمدید استفاده از علامت تجارتی ساخت زنان افغان می باشد.
 9. اتاق تجارت و صنایع زنان، گواهی نامه ای را با امضای کمیته سه جانبه به شرکت متقاضی اهدا خواهد نمود.
 10. در صورت عدم واجدالشرایط بودن شرکت متقاضی، شرکت مکلف است مشکلات موجود را رفع نموده و مجددا جهت دریافت علامت اقدام نماید.