قالین

اقدام لیبل نمودن علامت تجاری "ساخت زنان افغان" بر روی تولیدات زنان افغانستان، زمینه فعالیت و رشد را برای زنان تجارت پیشه افغان که در آغاز تجارت با فشار های اجتماعی و تابو های فرهنگی رو به رو میشوند، مساعد میسازد.

Jewlry
سابقه ابتکار لیبل زدن

اقدام لیبل نمودن علامت تجاری "ساخت زنان افغان" بر روی تولیدات زنان افغانستان، زمینه فعالیت و رشد را برای زنان تجارت پیشه افغان که در آغاز تجارت با فشار های اجتماعی و تابو های فرهنگی رو به رو میشوند، مساعد میسازد.

previous arrow
next arrow

پیام رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان منیژه وافق

پس از گذراندن 12 سال گذشته به حیث آموزش دهنده برای زنان افغان تجارت پیشه در برنامه تجارت مایه صلح و دو سال همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به حیث رئیس عامل، من به خوبی می دانم زنان تجارت پیشه و متشبث ما چقدر با استعداد، پرمایه و مبتکر اند. آنها با شکستن کلیشه هایی که جامعه از زنان تقاضا دارند پیشگامان واقعی در جوامع خود هستند و به عنوان الگو برای دختران ما خدمت می کنند ( به شمول خودم). 

بشتر بدانید

وضعیت برای زنان متشبث افغان در دو دهه اخیر به صورت چشمگیر بهبود یافته است. به عنوان کسی که یک تجارت را در بخش تولید لباس تحت شرایط رژیم طالبان آغاز نموده است و از آن زمان تا بحال به چندین صنعت دیگر روی آورده است، گفته می توانم که زنان تجارت پیشه در مقایسه به من حالا فرصت های بیشتر دارند. به ویژه این سهولت ها زمانی مساعد گردید که جلالتماب رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی

بشتر بدانید

چرا ساخت زنان افغان

اقدام لیبل نمودن علامت تجاری "ساخت زنان افغان" بر روی تولیدات زنان افغانستان، زمینه فعالیت و رشد را برای زنان تجارت پیشه افغان که در آغاز تجارت با فشار های اجتماعی و تابو های فرهنگی رو به رو میشوند، مساعد میسازد.

اهداف ایجاد علامت تجارتی ساخت زنان افغان

هدف کوتاه مدت: مقصد کوتاه مدت "ساخت زنان افغان" بلند بردن نمایه محصولات ساخت زنان افغان و بدین وسیله ترقی فروشات آنها میباشد. هدف طویل مدت: هدف دراز مدت ایجاد و استفاده این علامت تجارتی افزایش صادرات افغانستان، اشتغال زایی و در نتیجه توسعه و رشد اقتصادی خواهد بود.

بخش های گواهی نامه

اساس ابتکار "ساخت زنان افغان" گواهی نامه ای است که استفاده از لیبل ساخت زنان افغان را تائید میکند. معیار گواهی نامه توسط شرکای ساخت علامت زنان افغان که عبارتند از: وزارت صنعت و تجارت افغانستان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

استراتیژی ارتقا

لیبل ساخت زنان افغان توسط یک سری چینل های ارتقا داده میشود. که این چینل شامل قنسولی و سفارت های خارجی در افغانستان کانفرانس های داخلی و خارجی و برنامه ها رسانه های اجتماعی و توسط ویب سایت های دولتی میباشد.