فورم درخواستی ساخت زنان افغان

 

لطف نموده فایل را دانلود و بعداً آنرا با مشخصات درست خانه پری نماید. و سپس به ایمل “info@awcci” با موضوع “درخواستی ساخت زنان افغان” ارسال نماید.