پیام رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

پس از گذراندن 12 سال گذشته به حیث آموزش دهنده برای زنان افغان تجارت پیشه در برنامه تجارت مایه صلح و دو سال همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به حیث رئیس عامل، من به خوبی می دانم زنان تجارت پیشه و متشبث ما چقدر با استعداد، پرمایه و مبتکر اند. آنها با شکستن کلیشه هایی که جامعه از زنان تقاضا دارند پیشگامان واقعی در جوامع خود هستند و به عنوان الگو برای دختران ما خدمت می کنند ( به شمول خودم). 

با آنچه زنان افغان تجارت پیشه در 15 سال گذشته قادر به انجام آن بوده اند زنان امتیاز موفقیت زیادی دارند. اقتصاد ضربه خورده از دوران جنگ افغانستان برای تجارت ها خیلی مشکل ساز است، در حالیکه خیلی از موانع نهادی و اجتماعی هنوز هم فرا روی زنان تجارت پیشه افغان موجود اند. 

به حیث یک بخش از حکم حمایت از زنان تجارت پیشه، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان پیشبرد توسعه ابتکار علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” را به دوش گرفته است تا توجه را به کار زنان افغان که وقت، انرژی، و سرمایه ( اکثرا محدود) برای انکشاف تولید شان را روی آن سرمایه گذاری کرده اند جلب و آن را به بازار معرفی کند.  

در عصر و زمانی که مصرف کنندگان مجموعه ای نامحدود برای انتخاب محصولات مورد نظر خود دارند، ما امیدواریم که علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” بتواند توجه صاحبان دکان ها (و توزیع کنندگان / خرده فروشان) که تولیدات زنان افغان را حمایت میکند را جلب نماید.

 زنان افغان که تشبثات کوچک و متوسط را به طور انفرادی رهبری می کنند، با مشکلات بزرگ با نفوذ بازار های بین المللی مواجه میگردند. ما امیدواریم که به حیث یک جز از اهداف کلی “ساخت زنان افغان” و با حمایت تبلیغاتی توسط اتاق تجارت زنان و همکاران ما در دولت افغانستان، قادر باشیم تا فروشات تجارت های زنان را بیشتر سازیم و کمک شان کنیم تا به ظرفیت حقیقی شان دست یابند.

منیژه وافق                                                                                                           

رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

ابتکار علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” کمک خواهد نمود تا توجه به کار زنان افغان که به بازار تولیدات آورده اند جلب شود.